RyhmänOHJAAJAKOULUTUS

”Ja minkä olet kuullut minulta ja minkä monet ovat todistaneet, usko se luotettaville miehille, jotka sitten ovat soveliaita muitakin opettamaan.” (2.Tim. 2:2)

Koetko kutsua ryhmänohjaajaksi tai haluatko vahvistaa ryhmänohjaajan taitojasi?

Precept-ryhmänohjaajakoulutus alkaa 12.10.2024

Uskomme pienryhmien olevan erittäin tärkeä kristittyjen kasvua tukeva elementti. Jokaisen Jumalan lapsen tulisi päästä mukaan pienryhmään. Tälle työmuodolle on suuri tarve Suomessa. 

Koulutuksen tavoite
Koulutuksen tavoitteena on kasvattaa kristittyjä vankkaan
raamatulliseen uskoon.

Tämän kautta he pystyvät tehokkaasti opettamaan toisille
Jumalan Sanaa käyttäen kaikkia mahdollisuuksia tehdä
opetuslapsia ympärilleen.

Ryhmänohjaajat ymmärtävät ja soveltavat Raamatun
periaatteita sekä evankelioimisen ja opetuslapseuden
prosessia.

Heillä on strateginen ajattelu palvelutyöstä ja he pystyvät tavoittamaan yhteisönsä eri ihmisryhmiä tekemällä opetuslapsia Kristukselle.

Edellytys koulutukseen osallistumiselle
Koulutukseen ilmoittautuvalta edellytetään, että hän on sitä ennen osallistunut kahteen Precept-koulutustapahtumaan ja että hän kokee Jumalan kutsua ryhmänohjaajana toimimiseen. Koulutukseen osallistujalta ei edellytetä laajaa Raamatun tuntemusta. 

Ryhmänohjaajalla on paimenen sydän, joka haluaa auttaa toisia ihmisiä kasvamaan Jumalan tuntemisessa Raamatun opetuksen kautta. Ryhmänohjaaja iloitsee kun näkee hengellistä kasvua ja Jumalan lasten vapautumista erilaisista taakoista. 

Rymänohjaajalla ei ole ikärajoituksia: voit olla nuori tai varttunut kristitty. Kuitenkin sinulla tulisi olla kokemusta siitä, mitä Preceptin induktiivinen Raamatun opetusmenetelmä tarkoittaa (ts. olet ollut mukana vähintään kahdella kurssillamme).

Ryhmänohjaajakoulutukseen tuleva sitoutuu valmistautumistehtävän tekemiseen ennen starttikurssia (12.10.) ja varautuu toimimaan ryhmän ohjaajana Heinäkallion leirikeskuksessa (Kangasala) järjestettävässä seminaariviikonlopussa 18.-20.10.2024.

Mitä koulutus antaa?
Koulutus antaa vahvan raamatullisen perustan ajattelulle. Koulutus opettaa ryhmän ohjaamisen taitoja, sekä erityisesti sitä miten induktiivista menetelmää voidaan soveltaa ryhmän ohjaamiseen Preceptin koulutusmateriaalin avulla. 

Koulutuksen sisältö
Koulutus kestää kokonaisuudessaan kaksi vuotta. Siihen sisältyy ”Startti” lähiopetusjakso Tampereella Teopoliksella, neljä viikonloppuseminaaria ja kaksi etäopetusjaksoa (Zoom-opetus). Seminaarien välissä opiskelija suorittaa koulutukseen liittyviä tehtäviä. Mikäli koulutukseen osallistuja ei pääse mukaan jollekin lähi-/etäopetusjaksolle, tämän voi suorittaa myöhemmin. 

Startti järjestetään vuosittain syksyllä. 

Koulutuksen kustannukset

Starttikurssi on ilmainen (ruokailut omakustanns). Myöhemmin kuluja tulee osallistumisista viikonloppuseminaareihin (n. 160 €/viikonloppu sisältäen ateriat ja majoituksen) ja zoom-opetuksiin (5€/4-6x zoom seminaari).
(Kaikki kurssit myydään omakustannushinnalla. Vähävaraisten on mahdollisuus saada avustusta kurssimaksuihin).

Miten koulutukseen pääsee mukaan?
Koulutukseen haetaan vapaamuotoisella sähköpostiviestillä ositteeseen info@precept.fi, jossa hakija kertoo itsestään ja miksi kokee haluavansa koulutukseen. Precept ry:n hallitus päättää koulutukseen hyväksyttävät henkilöt. 

Ilmottautumisen määräaika vuodelle 2024 on 27.9.2024.
Hyväksytty saa tiedon hyväksytyksi tulemisesta ja että tarkemmat ohjeet. Valmistautumistehtävät lähetetään 30.9. Starttikurssin 12.10 jälkeen on ensimmäinen käytännön harjoitus Heinäkallion leirikeskuksessa (Kangasala) 18.-20.10.2024.

Precept Suomi ry:n ryhmänohjaajakoulutus perustuu Precept Internationalin Precept Leader Academy (PLA) -konseptiin, joka on sovitettu vastaamaan suomalaista koulutuskulttuuria.

 

Pienryhmät Jumalan Valtakunnan suunnitelmassa

Pienryhmät ovat tärkeimpiä väyliä Jumalan lasten hengelliseen kasvuun. Kasvamisella on iankaikkinen päämäärä – ”training for reigninig.”

Jokaisella kristityllä tulisi olla mahdollisuus kuulua pienryhmään, jossa ryhmänohjaajan avulla keskitytään oleelliseen: rukoukseen ja Jumalan Sanan tutkimiseen. Tällä hetkellä Suomessa on suuri tarve uusille ryhmänohjaajille.

Induktiivinen menetelmä tuo uuden keinon auttaa ryhmäläisiä tekemään henkilökohtaisia oivalluksia Jumalan Sanasta. Tämän menetelmän kautta syntyy vahvoja kristittyjä, jotka eivät ole erilaisten opintuulten heiteltävinä, koska heillä on henkilökohtainen suhde Jeesukseen ja Hänen Sanaansa. He osaavat tulkita sitä luotettavasti ja soveltaa sitä arkielämään kaikessa mitä he tekevät. Tämä ei voi jättää ympärillämme olevaa yhteiskuntaa kylmäksi. Tässä on muutoksen avain, joka tuo siunauksen tuleville sukupolville. 

Mitä on induktiivinen Raamatun tutkiminen

Tämä Raamatun tutkimismenetelmä alkaa yksityiskohtaisesta havainnoinnista ja tietojen keräämisestä Raamatun teksteistä ja pyrkii sitten muodostamaan johtopäätöksiä näiden havaintojen perusteella. Induktiivinen tutkimus ei oleta valmiita vastauksia, vaan se pyrkii löytämään ne tekstien perusteella.

Induktiivisella Raamatun tutkimisella on useita etuja verrattuna deduktiiviseen lähestymistapaan

  1. Induktiivinen lähestymistapa mahdollistaa objektiivisemman ja avoimemman tulkinnan Raamatun teksteistä. Tutkijat eivät oleta etukäteen tiettyjä vastauksia, mikä auttaa välttämään ennakkoluuloja ja kannustaa avoimuuteen tekstin suhteen.
  2. Tulkinnan monipuolisuus: Induktiivinen lähestymistapa antaa tilaa monipuolisemmille tulkinnoille, koska se ei sido lukijaa valmiisiin oletuksiin tai teologisiin järjestelmiin. Tämä voi edistää erilaisten näkökulmien ja oivallusten esiin tulemista.
  3. Induktiivinen tutkimus painottaa Raamatun tekstien kontekstin huomioimista, kuten historiallista, kielellistä ja kulttuurista kontekstia. Tämä auttaa tutkijaa ymmärtämään tekstin alkuperää ja tarkoitusta paremmin.
  4. Induktiivinen lähestymistapa mahdollistaa syvemmän ja perusteellisemman tutkimuksen, koska se kannustaa tutkijaa tutkimaan Raamatun tekstejä huolellisesti ja systemaattisesti ilman valmiita ennakko-oletuksia.
  5. Koska induktiivinen lähestymistapa ei rajoita tutkijan ajattelua ennalta määrättyihin raameihin, se voi edistää innovaatiota Raamatun tulkinnassa. Tämä voi johtaa uusiin oivalluksiin ja ymmärryksen syvenemiseen.

Yhteenvetona voidaan todeta, että induktiivisella Raamatun tutkimisella on etuja, kuten objektiivisuus, monipuolisuus, kontekstin huomioiminen, syvyys sekä luovuuden ja innovaation edistäminen. Nämä tekijät voivat tehdä siitä houkuttelevamman lähestymistavan monille tutkijoille, jotka haluavat syventää ymmärrystään Raamatun teksteistä ilman ennakko-odotuksia tai rajoituksia.